OP_Rokycany_B 
3. 6. 2012, 16:00
Pavlovsko
6 - 3
Pavlovsko “Ž”
Pavlovsko