OP_Rokycany_B 
25. 6. 2011, 16:00
Pavlovsko
8 - 1
Pavlovsko “Ž”
Pavlovsko